بازاریابی علمی از نگاه دکتر بابک بهبودی سختگیر!

بازاریابی از دیدگاه دکتر بابک بهبودی

حرکت بسیار ارزنده دوست عزیز و استاد ارجمند دکتر “بابک بهبودی” -مشاور بین المللی کسب و کار- در ارائه تجربیات و دانش خود در زمینه بازاریابی باعث خوشحالی و خرسندی است. آن هم در زمانی که علیرغم تبلیغات بسیار باز هم  مقوله بازاریابی  بسیار مورد غفلت واقع شده یا با نگاه سنتی و تکیه بر نظریات تاریخ مصرفه گذشته، شرکت ها را در حوزه تدوین استراتژی بازاریابی به شکست و تباهی کشانده است. ادامه مطلب