کاربرد مدل کلاکهان در تبلیغات و بازاریابی

رابطه ی فرهنگ و بازاریابی و تبلیغات

کاربرد مدل فرهنگی کلاکهان و استرادبک در بازاریابی و تبلیغات     مقدمه : از فرهنگ، تعاریف مختلفی ارایه شده است اما تعریف زیر تعریف کامل تری از این مبحث جهانی است: فرهنگ مجموع کامل مشخصه های ممیزه روحی، مادی، فکری و عاطفی است که یک جامعه یا گروه اجتماعی را مشخص می کند. نه تنها شامل هنرها بلکه شامل اشکال زندگی، حقوق اساسی انسانی، نظامهای ارزش، سنتها و اعتقادها نیز می شود.( کنفرانس جهانی فرهنگ و توسعه،۱۹۸۲مکزیکوسیتی) لغت فرهنگ در ایران،بجای مفاهیم مختلفی استفاده می شود اما ما با گذر از این جابه جایی ها و با پذیرفتن یک…

بیشتر بخوانید
9
اشتراک‌گذاری